Mise, vize a hodnoty

Zjistěte více o našich firemních hodnotách.

Yara mise, vize a hodnoty

Klimatické změny ovlivňují náš způsob života. Světová populace neustále roste. Musíme nasytit více lidí, máme omezené zemědělské plochy a zdroje se tenčí. Společně můžeme dosáhnout změny. Náš úspěch je veden společnými znalostmi a oddaností naší misi, vizi a hodnotám.

Naše mise

Odpovědně nasytit svět a chránit planetu 

Co děláme a proč to děláme: Naše mise definuje smysl existence naší společnosti a její roli ve světě. Věříme, že znalosti se neustále rozšiřují a mají potenciál vyvolat celosvětové pozitivní změny. Rozumíme našim zákazníkům a jejich motivaci. Chápeme, že vědomosti pomáhají nasytit svět, vytvářejí ziskové podnikání a chrání naši planetu v době, kdy její populace roste a zdroje jsou stále více ohroženy.

Naše vize

Spolupracující společnost; svět bez hladu; respekt k planetě

Naši zakladatelé čelili velkým problémům své doby. Díky vzájemné spolupráci a zvídavosti se jim podařilo zkombinovat a rozšířit své vědomosti a pomoci zachránit životy milionů lidí. Naší současnou vizí je rostoucí komunita, která spolupracuje za účelem ochrany planety a podpory farmářů. Taková spolupracující komunita překonává kulturní, ekologické i ekonomické bariéry a vytváří řešení schopná realizovat vizi světa bez hladomorů.

Naše hodnoty

Yara Ambice

Ambice

Výkon nad rámec očekávání, iniciativní jednání a neustálá práce v souladu s ambicemi společnosti Yara a osobními cíli.

Yara zvídavost

Zvídavost

Kladení zásadních a odvážných otázek – zvídavost je motorem naší kultury. Vědění pramení ze zvídavosti a jen díky kreativní síle zkoumání se třem mimořádným zakladatelům společnosti Yara podařilo na začátku 20. století odvrátit hrozící hladomor.

Yara spolupráce

Spolupráce

Spolupráce založená na vzájemné úctě, partnerství a uznání všech perspektiv a přístupů. Naše společné znalosti rozšiřuje především umění spolupráce – jak interní v rámci společnosti Yara, tak i externí se zbytkem světa.

Yara odpovědnost

Odpovědnost

Spolehlivost, umění převzít zodpovědnost a schopnost mít při činění obtížných rozhodnutí vždy na paměti zájmy společnosti Yara i společnosti jako celku. Důvěru si lze získat jen odpovědností.

Naše kultura

Kultura společnosti Yara je založena na čtyřech klíčových hodnotách, kterými jsou ambice, zvídavost, spolupráce a odpovědnost. Zohledňuje a klade důraz na vysoký výkon a vysoké etické standardy mezi vedoucími pracovníky i zaměstnanci na celém světě. 

Podporujeme kulturu, která vyrůstá ze společných znalostí, které naši zaměstnanci v úzké spolupráci se zákazníky rozvíjejí již více než sto let. 

Jako celosvětová společnost působící ve více než 60 zemích disponuje společnost Yara velmi rozmanitými pracovními silami. Tuto rozmanitost chápeme jako svou silnou stránku. Naším cílem je zajistit si na všech trzích co možná nejlepší talenty a vytvořit celosvětovou talentovou bázi lidí různých národností pocházejících z různých kulturních pozadí. 

Navíc jsme odhodláni své podnikání vést podle vlastního kodexu chování a etiky a programu dodržování zásad a rovněž v souladu se všeobecně uznávanými principy v oblastech lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci, které stanovuje iniciativa OSN Global Compact.

Všechny naše aktivity probíhají v duchu zásad společnosti Yara a v souladu s přísnými nařízeními a usilujeme o plnění nejvyšších standardů. Tyto zásady odrážejí principy společnosti Yara a úroveň jejích ambicí v oblasti zdraví, životního prostředí, bezpečí a kvality. Podporujeme kulturu zaměřenou na rozvoj lidí a dialog.

Naše strategie

Společnost Yara věří, že pokud bude svým zákazníkům nabízet pozitivní hodnoty, může dosáhnout atraktivního zhodnocení pro akcionáře a zároveň vytvářet společenské hodnoty.

Více o naší strategii a business modelu naleznete na yara.com.