ledna 28, 2019

Yara a Veolia chtějí společně rozvíjet model cirkulární ekonomiky v zemědělství

Od: Yara Agri

Dva celosvětoví lídři svých oborů – Yara, experti na výživu rostlin a Veolia, odborníci na recyklaci přírodních zdrojů uzavřeli strategické partnerství směřující ke společnému vývoji modelu cirkulární ekonomiky v rámci evropského zemědělského a potravinového výrobního řetězce, jehož základem je recyklace živin formou uzavřených cyklů.
Cirkulární ekonomika - zemědělství
Cirkulární ekonomika - zemědělství

Toto partnerství v sobě integruje přístup Veolie k rostoucímu množství recyklovaných živin a znalosti v nakládání s organickými látkami a klíčové kompetence Yary v oblastech produkce minerálních hnojiv a výživy zemědělských plodin. Tato spolupráce tak propojuje oba konce doposud lineárního zemědělského a potravinářského hodnotového řetězce a efektivně uzavírá oběhový cyklus živin.

„Snížení čerpání přírodních zdrojů a zabránění ztrátě živin zvýšenou recyklací živin jako jsou dusík a fosfor je důležitý úkol“, říká Svein Tore Holsether, prezident společnosti Yara. „Spolupráce s Veolií tak přispívá k naší misi odpovědně nasytit světovou populaci a chránit planetu“, pokračuje Holsether.

Partnerská spolupráce bude spočívat v těchto 3 hlavních oblastech:

Společnosti budou dohromady vytvářet nové obchodní modely pro cirkulární zemědělství, a to zavedením modelů recyklace živin pro vysoce kvalitní hnojiva nejen prostřednictvím stávajících výrobních procesů, ale také prostřednictvím místního využití, zpracování, distribuce a prodeje.

Společnosti budou také vytvářet potravino-zemědělský hodnotový řetězec shromažďováním a zpracováním přebytků potravin z měst. Spojením znalostí společnosti Sede Angibaud, dceřiné společnosti Veolie, zabývající se oblastí organických hnojiv se znalostmi společnosti Yara se tyto zdroje stanou organicko-minerálními hnojivy a/nebo prostředky pro zlepšování kvality zemědělské půdy v příměstských oblastech.

Nakonec Yara a Veolia budou rozvíjet nové obchodní příležitosti založené na průmyslové symbióze mezi jednotlivými průmyslovými hráči. Cílem je efektivní model pro řízení toků živin a chemických materiálů, jako jsou vedlejší výrobní produkty, suroviny a odpad.

„Velmi nás těší, že se Yara v souvislosti se svojí strategií v oblasti cirkulární ekonomiky rozhodla právě pro Veolii. Některé projekty, které hodláme zrealizovat, by měly být do roku 2024 plně funkční, včetně uvedení nových hnojiv na trh a zprovoznění infrastruktur na znovuzískávání živin v několika evropských velkoměstech. Spolupráce našich podniků představuje konkrétní způsob zajištění koloběhu živin v uzavřeném cyklu,“ řekl Antoine Frérot, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Veolia

Yara a Veolia již zrealizovaly první projekt recyklace čpavku získávaného z kompostovaného zeleného odpadu a čistírenských kalů. Takto recyklovaný čpavek je následně používán k výrobě dusičnanu sodného a v čistírnách odpadních vod k zabránění zápachu a korozi.

Několik zemí Evropské unie již zavádí systémy k omezení nakládání s odpadem, snižování emisí a umožňující znovuzískávání živin. Nové evropské předpisy o hnojivech také stimulují rozsáhlé využívání recyklovaných živin v zemědělské výrobě. Ekonomický potenciál recyklace živin a jejich zpracování na hnojiva činí v Evropě zhruba 2 miliardy eur.

Spolupráce společností Yara a Veolia je důležitým krokem vpřed, ale mnohem významnějším je kompletní změna potravinového hodnotového řetězce. Yara a Veolia tak pozvali zástupce zemědělských organizací, výrobců potravin, prodejců potravin a dalších důležitých zástupců v oblastech nakládání s odpady jako jsou obce a další orgány veřejné správy do společné iniciativy Nutrient Upcycling Alliance, jejímž cílem je právě tato důležitá změna.