Yara N-Sensor

Yara N-Sensor je zařízení, které se připevňuje k traktoru a umožňuje zemědělcům měřit požadavky rostlin na dusík současně s pohybem traktoru po poli a upravovat tak množství aplikovaného hnojiva v reálném čase.

N-Sensor zajišťuje, že se na každou část pole aplikuje správné a optimální množství hnojiva. Toto zařízení se tak stává měřítkem technologií pro přesné zemědělství.

N-Sensor: na traktor montované zařízení pro dálkový průzkum

Jedním z hlavních cílů přesného zemědělství je aplikace hnojiva specifická pro každé místo. Pro stanovení různého množství hnojiva je zapotřebí přesných a efektivních zařízení, která jsou schopná určit aktuální požadavky na živiny. Technologie pro dálkový průzkum umožňuje získávání těchto informací rychle, přesně a levně. Zařízení N-Sensor bylo vyvinuto pro určování stavu dusíku v rostlině pomocí měření odrazivosti světla od porostu dané plodiny, a umožňuje tak měnit množství hnojiva „za pochodu“.

Výhody použití zařízení N-Sensor

Dodání optimálního množství hnojiva pro každou část daného pole

 • Zvýšení potenciálu dané plodiny v rámci celého pole
 • Zvýšení účinnosti hnojiva
 • Snížení posklizňového zbytkového dusíku
 • Zvýšení výnosu
 • Vyšší homogenita kvality
 • Zkrácení doby sklizně a snížení nákladů
 • Zmenšení rizika kontaminace životního prostředí dusíkatými sloučeninami

Jak funguje zařízení N-Sensor?

N-Sensor stanovuje požadavky na dusík měřením odrazivosti světla z rostlin z plochy přibližně 50 m². Měření se provádí každou sekundu, přičemž systém je navržen pro provoz při normálních pracovních rychlostech a šířkách rozmetání. Použití technologií pro dálkový průzkum v zemědělství je založeno na typické křivce odrazivosti světla pro vegetaci. N-Sensor měří odrazivost světla v určitých vlnových pásmech, která souvisejí s obsahem chlorofylu v rostlinách a biomase. Vypočítává skutečný příjem dusíku rostlinou. Optimální množství aplikovaného hnojiva se odvodí z dat příjmu dusíku rostlinami a zašlou se do kontrolního zařízení, které reguluje aplikaci hnojiva a upraví jeho množství.

Celý proces stanovení množství dusíku, který rostliny vyžadují, a aplikace správného množství hnojiva se děje okamžitě a bez časových prodlev. To umožňuje tzv. „agronomii v reálném čase“.

Vývoj zařízení N-Sensor

Vývoj tohoto zařízení koordinovalo centrum pro výzkum a vývoj společnosti Yara (Yara’s Research and Development Centre), Hanninghof, Německo, a první N-Sensor (Classic) pro obilniny byl představen v roce 1999.

Práce na dalším vývoji zařízení N-Sensor, aby odpovídalo změnám v produkci obilnin a aby jej bylo možné použít i pro jiné plodiny, jsou stálou součástí výzkumného a vývojového programu společnosti Yara. V letech 1997 až 2010 bylo provedeno více než 250 pokusů pro zlepšení výkonu zařízení a pro přidání nových programů, jako je Absolute-N calibrations (absolutní kalibrace dusíku) pro řepku.

N-Sensor a N-Sensor ALS - dva systémy, jedna filozofie

V roce 2006 uvedla společnost Yara na trh nové zařízení N-Sensor ALS (Active Light Source – aktivní zdroj světla), které funguje podobným způsobem jako původní verze N-sensor a určuje požadavky rostlin na dusík pomocí měření odrazivosti světla rostlinami. Oba systémy využívají stejné agronomické algoritmy založené na polních pokusech pro dosažení optimálního hnojení pro dané místo a jsou oba připojeny k terminálu vozidla, kde se ukládají informace o rostlinách a GPS souřadnice pro jejich další zpracování.

Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma N-Sensory je, že Sensor ALS obsahuje vlastní vestavěný zdroj záření. Místo denního světla používá N-Sensor ALS neustále vyzařující xenonovou zábleskovou výbojku pro měření a zaznamenávání odrazivosti rostlin. Díky tomu může N-Sensor ALS fungovat nezávisle na okolních světelných podmínkách dokonce i v noci.

Dosažené úspěchy

 • Zařízení N-Sensor ALS získalo ocenění RASE Gold Medal v roce 2008
 • Zvýšení výnosů obilnin o 3,5 % při stejné celkové intenzitě hnojení
 • Zvýšení výnosů řepky o 3,9 % díky Absolute-N calibration (absolutní kalibrace dusíku)
 • Úspory dusíku až 14 % v případě použití N-Sensor
 • Zvýšením účinnosti využití dusíku dochází ke snížení uhlíkové stopy o 10–30 %
 • Došlo ke zvýšení výkonu kombajnů o 12–20 % díky snížení poléhání rostlin, nižším ztrátám a rychlejšímu zpracování
 • Zvýšení konzistence obsahu proteinů v obilninách v průměru o 0,2–0,5 % nad cílovou hodnotou
 • 80% snížení poléhání (ve srovnání s rostlinami s konvenční aplikací dusíkatých hnojiv)

Máte zájem o bližší informace k zařízení N-Sensor?

S důvěrou se můžete obrátit na dlouholetého distributora zařízení Yara N-Sensor pro Českou republiku a Slovensko společnost Leading Farmers.