Zásady ochrany osobních údajů návštěvníků webové stránky

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním této webové stránky https://www.yaraagri.cz/ (dále jen „Webová stránka”). Správcem osobních údajů je společnost YARA Agri Czech Republic, s.r.o, se sídlem Dušní 907/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45805709, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11931 (dále jako „Společnost“).  Společnost se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Společnost je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce. 

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, udělujete nám svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“). 

Co shromažďujeme

Společnost shromažďuje a zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

 • Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním příslušného formuláře  na Webové stránce https://www.yaraagri.cz/, zejména informace nezbytné pro Vaší účast na školeních a seminářích pořádaných Společností. Tyto osobní údaje zahrnují:
  • Jméno / Příjmení
  • Adresa / korespondenční adresa
  • Emailová adresa
  • Mobilní telefonní číslo, pracovní telefonní číslo 

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webové stránky.

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy (pro účely přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů a služeb, realizace Vaší přihlášky v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a školení. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu, realizací přihlášky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu)
 • Za účelem vydání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
 • V případě, máme-li k tomu od Vás odpovídající souhlas, využíváme Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách tak, jak je popsáno v sekci Přímý marketing.
 • Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).
 • K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv. 

Přímý Marketing

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu v případě, máme-li od Vás příslušný souhlas k jejich užití k danému účelu. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice a dále v rámci Evropské Unie na zabezpečených serverech v  IT systémech v rámci skupiny YARA, jejíž součástí je Společnost (pro účely vedení databází a interních projektů).  

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a školení jsou k dispozici příslušným pracovníkům a osobám Společnosti a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako správci databází, IT sítí nebo účetní specialisté. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy. Vaše osobní údaje nebudou předávány dalším subjektům ke zpracování za jiným účelem než jak je stanoveno v těchto zásadách

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Tyto Webové stránky používají soubory cookies a co tyto soubory představují

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookies je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookies může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookies jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Proč se soubory cookies používají?

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy (Facebook, Google, Seznam). Např. u marketingových e-mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek. 

Sociální sítě

Při návštěvě různých fór na sociálních sítích jako Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn apod. byste měli být obeznámeni s nástroji, které tyto stránky poskytují a které umožňují zvolit si způsob sdílení osobních údajů na profilu sociálních médií. Proto Vám doporučujeme přečíst si platná oznámení o ochraně osobních údajů, podmínky používání a související informace o tom, jak se Vaše osobní údaje používají v prostředí těchto sociálních sítí.

Podle možností, které jste zvolili v rámci nastavení na stránkách různých sociálních sítí, mohou být také se Společností sdíleny určité osobní údaje o Vašich aktivitách online a profilech na sociálních sítích, jako např. zájmy, rodinný stav, pohlaví, uživatelské jméno, fotografie, komentáře a obsah, které jste zveřejnili/sdíleli apod.

Práva subjektů údajů

Společnost při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • právo přístupu ke svým osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci

V případě zpracování prováděném na základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Společnost nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
 • provedli výmaz Vašich osobních údajů - zejména tehdy nejsou-li Vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny)

nebo omezili zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy pokud popíráte přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků)

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, http://www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci Společnosti, prosím, kontaktujte správce na: hnojiva@yara.com nebo písemně na adrese YARA Agri Czech Republic, s.r.o, se sídlem Dušní 907/10, 110 00 Praha 1

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.