Značení průmyslových hnojiv


Důležité informace o přepravě, skladování a manipulaci naleznete na etiketě pytle s hnojivem. Kategorizace a označování produktů je v souladu s národními právními předpisy a nařízeními EU, a kategorizace pro přepravu je dle Vzorových předpisů OSN pro přepravu nebezpečných věcí (TDG).

Chemické složení výrobku je uvedeno na obalu a je v souladu s národními předpisy příslušné země. Další informace a podporu poskytují místní prodejní pobočky. Níže uvedená tabulka ukazuje, jak jsou na štítku některého z našich hlavních produktů uvedena rizika.

tabulka

Jak je uvedeno v úvodním textu, prvky označení jsou stanoveny nařízením CLP a pravidly pro přepravu nebezpečných věcí (TDG). Tytéž informace lze nalézt také v bezpečnostních listech. Ref: Nařízení CLP: Nařízení (ES) č. 1272/2008. CLP neboli Nařízení CLP (kategorizace, označování a balení chemických látek a směsí) je aplikováno v celé EU a EHP.

Legislativa zavádí systém pro klasifikaci a označování chemických látek, založený na Globálně harmonizovaném systému klasifikace a označování chemických látek OSN (UN GHS)

V tomto odvětví platí povinnost identifikovat rizika chemických látek před jejich uvedením na trh a odpovídajícím způsobem je klasifikovat. Pokud je produkt nebezpečný, musí být označen tak, aby pracovníci a spotřebitelé před manipulací s produktem věděli o jeho účincích. (Viz: webové stránky ECHA)

Přední strana pytleZadní strana pytle

Přední strana pytle Zadní strana pytle

Na pytli je vždy uveden původ produktu. Na přední straně vaků i pytlů je označení pro přepravu, štítek TDG. Na zadní straně vaků i pytlů je obvykle označení dle Nařízení CLP i TDG. Používáme souhrnné štítky, s výjimkou případů, kdy: 

  • produkt není pro přepravu klasifikován. V takovém případě má pouze štítek CLP, a/nebo
  • údaje souhrnného štítku mohou být kompletně uvedeny na postranním štítku. 
Souhrnný štítek je definován jako kompletní štítek, který obsahuje všechny potřebné prvky vyžadované Nařízeními CLP i TDG. V případě, že se nebezpečí označuje symbolem dle TDG i CLP, symbol CLP se neuvádí. Na boční straně pytlů je buď souhrnný štítek nebo štítek CLP (v případě, že produkt není klasifikován pro přepravu). Postranní štítek nemusí obsahovat všechny údaje požadované Nařízením CLP.

Kód šarže a rotace zásob (produkty YaraVita)

Všechny produkty YaraVita mají šestimístný kód šarže, který poskytuje skladníkům užitečné informace. Tento kód je vytištěn na vnějším obalu produktu i na jednotlivých nádobách na tekuté produkty.

Kód šarže

Pro snazší řízení zásob mají suspenze YaraVita také informaci vytištěnou v místním jazyce na vnějším kartonovém obalu, kde je uvedeno datum, do kterého by měl produkt projít distribučním řetězcem ke konečnému uživateli a být aplikován. 

Pro zajištění správných informací o výrobku nebo surovinách použitých při výrobě nebo zpracování hnojiv je nejlepší vyžádat si novou aktualizovanou verzi bezpečnostních listů (SDS) zpracovanou dle právních předpisů pro danou zemi použití produktu.

Správný bezpečnostní list obsahuje informace o možných nebezpečích a doporučení týkající se manipulace, skladování, nežádoucích situací a likvidace. Správný bezpečnostní list obsahuje také informace o klasifikaci pro přepravu.