Asociace a certifikace


Jako součást našich činností v oblasti HESQ (Health, Environment, Safety & Quality; zdraví, životní prostředí, bezpečnost a kvalita) a v rámci závazku k neustálému zlepšování provádí Yara každé dva roky u zákazníků průzkum a na základě jeho výsledků pak přijímá opatření.

Řídicí tým rozesílá písemné dotazníky, odpovědi nezávisle analyzuje, projednává výsledky a na jejich základě přijímá opatření. Pomáhá nám to ještě lépe porozumět našim zákazníkům.

Dohled nad produkty EFMA

Principy dohledu nad produkty využívá Yara při řízení všech svých činností. Yara se zavázala uplatňovat principy dohledu nad produkty stanovené Evropskou asociací výrobců hnojiv (EFMA) v roce 2003, jejichž dodržování kontrolují nezávislí auditoři.

Yara dohled nad produkty

 

Dohled nad produkty zajišťuje náležitou péči v rámci celého řetězce hnojiva od vývoje produktu a nákupu surovin, přes výrobu, skladování a distribuci, až po prodej, dodávku a použití na farmě.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Yara se zavázala získat certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 ve všech svých závodech/podnicích po celém světě.

Norma ISO 9001 je součástí skupiny norem ISO 9000 pro systémy řízení jakosti, která je v kompetenci organizace ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci), spravované akreditačními a certifikačními orgány, které provádějí kontroly činností formou auditů.

Norma ISO 14001 byla poprvé vydána jako norma v roce 1996 a uvádí požadavky na systém ochrany životního prostředí podniku. Vztahuje se na takové aspekty ochrany životního prostředí, které podnik může řídit a kde lze předpokládat, že má na ně vliv.

Norma OHSAS 18001 je mezinárodně uznávaná specifikace systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Byla vytvořena výběrem předních obchodních subjektů, mezinárodních norem a certifikačních orgánů za účelem vyplnění mezery, kde neexistuje žádná, třetí stranou certifikovatelná mezinárodní norma.

REACH

Yara se zavázala k dodržování Evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), které vstoupilo v platnost 1. června 2007 s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Kromě lepšího testování chemických látek bude na evropském trhu také vyšší požadavek výměny informací mezi dodavateli, zákazníky, výrobci, dovozci a kompetentními orgány.