Životní prostředí a recyklace


Při správné aplikaci průmyslová hnojiva nepoškozují životní prostředí, při jejich nesprávné aplikaci však může docházet ke splavování do vodních toků, což vede ke zvyšování nekontrolovaného růstu řas a přispívá k eutrofizaci.

Pokud je to možné, musí být průmyslová hnojiva skladována nejméně 10 metrů od vodního toku nebo polních struh a v dostatečné vzdálenosti (např. 50 metrů) od vrtu, studny apod. Při správném používání aplikačních strojů a náležité likvidaci vysypaného materiálu a pytlů ke splavování hnojiva nedochází.

Doporučení společnosti Yara zahrnují také rady, kdy hnojivo aplikovat, aby bylo dosaženo jeho maximálního příjmu rostlinou a snížil se tak jeho negativní dopad na životní prostředí.

Kvalita obalů průmyslových hnojiv

Pytle chrání produkt proti vlhkosti a mechanickému namáhání. Vyrábějí se z polyetylenu (PE), polypropylenu (PP), papíru nebo z kombinace těchto materiálů (ventilové pytle, otevřené pytle pro zatavení a zašití). Pytle se vyrábějí dle uvedených specifikací:

 • Hmotnost papíru, vrstvy papíru
 • Tloušťka plastové fólie (PE)
 • Hmotnost tkaniny (tkaný PP)
 • Pevnost a tažnost
 • Velikost
 • Přísady, např. UV stabilizátory

Recyklace obalů průmyslových hnojiv

Pytle je nutno vyprázdnit vyklepáním, aby se z nich odstranilo co nejvíce jejich obsahu. Prázdné pytle lze likvidovat jako materiál, který není nebezpečný, nebo je lze vrátit k recyklaci. Pytle vyprázdněné tímto způsobem vykazují při testech pouze stopy reziduí a nejsou považovány za nebezpečné. Pro recyklaci obalových materiálů existují národní směrnice, které je třeba dodržovat. Obvykle je nutno dodržovat tato pravidla:

 • Minimalizujte množství odpadních obalů používáním velikosti balení odpovídající požadovanému množství produktu.
 • Prázdné obaly (pytle) neplňte znovu hnojivem.
 • Nádoby na tekuté produkty vyprázdněte, třikrát vypláchněte a nechte vykapat, oplachovou vodu bezpečně zlikvidujte, nejlépe v nádrži postřikovače v době použití.
 • Obal práškového produktu zcela vyprázdněte.
 • Roztřiďte prázdné obalové materiály podle jejich typů.

 

V případě recyklace se řiďte příslušnými symboly:REcyklační symboly - pytle od hnojiv

2: HDPE: Vysokohustotní polyetylen

HDPE je mírně voskovitý a polotuhý. Nepraská. Ve vodě plave.

4: LDPE: Nízkohustotní polyetylen

LDPE se používá na pružné pytle. Recyklované LDPE se často používá k výrobě potravinářských sáčků.

5: PP: Polypropylen

PP se vytahuje do vláken a při hoření vydává chemický zápach.

Poškozené hnojivo musí být rovněž likvidováno bezpečným způsobem. I když není vhodné pro použití při aplikaci hnojiv, přesto obsahuje cenné živiny. Dbejte proto, aby bylo shromažďováno a využito doporučeným způsobem. Pokud ho nelze použít, je nutno s ním nakládat jako s nebezpečným odpadem.