Zvýšení kvality cukru v cukrové řepě

Kvalita cukrové řepy narůstá spolu se vzrůstající koncentrací sacharózy a snižující se koncentrací nečistot, jakými jsou např. aminokyseliny, draslík nebo sodík. Tyto nečistoty často vedou ke snížení množství extrahovatelného cukru.

Následující graf znázorňuje efekt nečistot na celkový výnos cukru.

Nečistoty v cukru

Dusík

Přiměřená dávka dusíku je nepostradatelná pro optimální výnos, zatímco jeho nadbytečné použití může vyústit v nárůst bulev s nižším obsahem sacharózy a nižší čistotou cukerné šťávy.

S narůstajícím množstvím dusíku se zvyšují výnosy, ale také zároveň výrazně klesá čistota sacharózy a výnosy extrahovatelného cukru na hektar.

Narůstající množství dusíku vede ke zvýšení výnosů řepy, ale snižuje obsah cukru.

Optimální množství dusíku se odvíjí od pěstebních podmínek, typu půdy, zbytků z předchozí pěstované plodiny, obsahu dusíku dodaném např. v hnoji. Ve většině případech je vhodné množství 120 kg N/ha, ale v některých pěstebních oblastech může být toto optimum i vyšší.

Fosfor

Fosforečná hnojiva nemají přímý vliv na obsah cukru nebo čistotu cukerné šťávy. Nicméně nepřímo mají důležitou roli při růstu a rozvoji rostliny. Jeho nedostatek vede k omezení růstu, což způsobuje nadměrný příjem dalších živin, a tím vede ke zvýšení nečistot v cukerné šťávě a snížení kvality.

Draslík a sodík

Výkupci cukrové řepy preferují nízké koncentrace draslíku a sodíku v cukerné šťávě, protože oba tyto prvky snižují extrahovatelnost krystalického cukru. Šlo by proto očekávat, že draslík a sodík v hnojivech může mít negativní vliv na čistotu cukerné šťávy.

Nicméně tento předpoklad se nepotvrdil ani v pokusech, ani v praxi. To lze možná vysvětlit celkovými příznivými vlivy draslíku a sodíku. Přesto by měly být vždy provedené přesné výpočty doporučených množství, aby se předešlo možnému nadbytku živin, které by pak mohly způsobovat problémy.

Tato studie prokázala vliv hnojení sodíkem na koncentraci amino-N, sodíku a draslíku v melase.

Mangan a Zinek

Mangan a zinek mohou zlepšit jak výnosy, tak i kvalitu cukrové řepy.

YaraVita MANTRAC 500 zvyšuje výnos a kvalitu cukrové řepy

Tato studie z Francie opět prokázala vliv manganu na zvýšení výnosu a obsahu cukru v cukrové řepě.

Tato studie z USA opět ukazuje na vliv manganu na zvýšení výnosu a obsahu cukru a naopak sníže obsahu amino-N v cukrové řepě.