Použití optimálních dávek a načasování dodávky živin u ječmene

Celkový vliv aplikovaného dusíku přispívá ke zvýšení výnosu. Pro stanovení skutečně potřebné dávky dusíku na hektar lze pro výpočet optimální dávky provést zkoušku odezvy na dávku.

Dusík

Nadměrná aplikace dusíku může způsobit problémy s poléháním a vyšším výskytem chorob.

Studie odezvy ječmene ozimého na dávku dusíku

Jarní ječmen má kratší vegetační období a obvykle nižší výnosový potenciál. Potřebná dávka dusíku je často o něco nižší než u ozimého ječmene.

Odezva ječmene jarního na dávku dusíku

Načasování aplikace dusíku je také velmi důležité při optimalizaci návratnosti aplikovaného dusíku. Pokud je obsah dusíku nízký, může dusík aplikovaný do seťového lůžka u ozimého ječmene zlepšit založení porostu a zvýšit výsledný výnos.

Časně z jara až do fáze Zadoks GS 31 je jeho potřeba relativně nízká a činí asi 1,2 kg N/ha/den, nejvyšší potřeba dusíku je od fáze Zadoks 31–39 a činí asi 3 kg N/ha/den. Když velikost porostu dosahuje maxima a začínají se objevovat klasy, bude se příjem dusíku opět zpomalovat (GS 39–59) na hodnotu přibližně 1,8 kg N/ha/den.

Do fáze GS 59 nakumuluje plodina asi 165 kg N/ha. U jarního ječmene se tato hodnota bude pravděpodobně blížit ke 130 kg N/ha. Po objevení se klasu je příjem dusíku velmi omezený, neboť je dusík redistribuován do vyvíjejících se zrn.

U jarního ječmene je pak nejdůležitější rychlé založení porostu, proto by alespoň 60 % potřebného dusíku mělo být aplikováno při setí. Vyváženosti by mělo být dosaženo, jakmile je rostlina ve fázi 3 listů.

Fosfor

Fosfor je po dusíku považován za druhou nejdůležitější živinu z hlediska jeho vlivu na růst a vývoj rostlin.

Po vyvinutí dvou až tří listů začne být rostlina při neustále stoupajícím počtu listů a výhonků závislá na fosforu, který získává z půdy. Dostupnost fosforu v půdě je ovlivněna mnoha faktory, např. pH, ostatními živinami, např. hliník, železo a vápník, vlhkostí půdy a teplotou.

Vliv pH půdy na dostupnost fosforu (P) v půdě

Je proto důležité zajistit aplikaci snadno dostupného fosforu, aby nedošlo k omezení tohoto časného růstu odnoží. U ozimého ječmene je důležité brát v úvahu dvě načasování.

První během časného zakládání porostu (Zadoks GS 13–25), kdy rostlina rychle roste a vytváří odnože a kořeny, a druhé, jakmile začíná jarní růst (Zadoks GS 25–30). V období od března do května se spotřebuje 70 % fosforu, proto musí být aplikace fosforečného hnojiva zaměřena na splnění tohoto požadavku.

Příjem fosforu u ječmene

Je prokázáno, že jarní aplikace fosforu zvyšuje výnos. Pokud je dostupnost fosforu z půdy omezená, lze jako další zlepšení výživného stavu plodiny zařadit do programu fosfátové výživy rostlin aplikací fosforu na list. Zlepší se tak růst a vývoj rostlin na podzim a časně z jara.

Pokud je půda ještě chladná, což omezuje dostupnost fosforu, je u jarního ječmene důležitá aplikace čerstvého fosfátového hnojiva jako prevence pomalého raného růstu a vývoje.

Síra

Síra je ve výživě další kritická živina, kterou ječmen potřebuje k zajištění trvalého růstu vyvíjejících se odnoží. Stavebními kameny pro růst rostlin jsou sirné aminokyseliny, z nichž se tvoří mnohé z rostlinných bílkovin.

Síra je v rostlině špatně translokována, čímž jako první utrpí nové listy. Pro odstranění tohoto problému by se měla provádět neustálá dodávka síry v několika aplikacích, aby byly uspokojeny požadavky v období maximální jarní potřeby. K překonání přechodného nedostatku lze zařadit také síru aplikovanou na list.

Aplikace síry zajistí vyšší výnos.

Vliv síry na šestiřadý ozimý ječmen

Vyvážená výživa

Pro dosažení spolehlivého a konzistentního výnosu ječmene je nezbytné zajistit vyváženost živin v době jejich maximální potřeby.

Stanovení přínosu jarní aplikace NPKS u šestiřadého ozimého ječmene

Vyvážená výživa musí zahrnovat také aplikace mikroživin ve správném načasování a dávkách. Identifikaci příslušných živin podle specifických podmínek dané lokality mohou usnadnit laboratorní rozbory a aplikace Yara Check IT.